SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód ciężarowy Renault Kangoo rok prod. 2004 nr rej. NO 0366E VIN: VF1KCR8BF32764546 przebieg 279.920 km - za cenę nie niższą niż 1/4 jego wartości oszacowania: 1.325,00 zł. (wartość oszacowania: 5.300,00 zł) - wymagane wadium: 265,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 20 stycznia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 25 stycznia 2023 o godz. 10.30.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 20 stycznia 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 87 1090 2718 0000 0001 5023 3601. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Mirosławem Popko tel. 604 211 362

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Renault Kangoo 2004r. NO 0366E

Cena minimalna: 1.325,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2