SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

49 udziałów po 50 zł w łącznej wysokości 2.450,00 zł - w spółce prawa handlowego działającej pod firmą: NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Barczewie, KRS nr 0000848487 - za cenę nie niższą niż 2.450,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 17 listopada 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 22 listopada 2023r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Oferent, który zaproponował najwyższą cenę obowiązany jest w terminie tygodnia od daty odbioru zawiadomienia o wyniku konkursu ofert, wpłacić kaucję na wskazany w zawiadomieniu rachunek bankowy masy upadłości. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela p. Wioletta Zakens tel. 726 801 318.

 

Regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Udziały w spółce Najlepsi z Najlepszych Sp. z o.o.

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

Cena minimalna: 2.450,00 zł