SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

niezabudowaną nieruchomość rolną składającą się z działki nr 168/2 o pow. 0,8400 ha (1,27 zł/m²), położoną w obrębie Mikułowice, gmina Busko-Zdrój, województwo świętokrzyskie KW nr KI1B/00028964/4 - za cenę nie niższą niż 3/4 jej wartości oszacowania: 10.667,00 zł. (wartość oszacowania: 16.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 10 czerwca 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 15 czerwca 2022r. o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Nieruchomość Mikułowice gm. Busko-Zdrój

Cena minimalna: 10.667,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2