SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód osobowy Renault Laguna rok prod. 2002 VIN: VF1KG0M0527183055 nr rej. NSZ WR25 przebieg 180.830 km - za cenę nie niższą niż 1/4 jego wartość oszacowania: 575,00 zł (wartość oszacowania: 2.300,00 zł) - wymagane wadium: 115,00 zł. 

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 15 grudnia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 20 grudnia 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 20 grudnia 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 98 1140 1111 0000 4643 4300 1007. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Pojazd można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Krzysztofem Piekarskim tel. 574 379 788.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Renault Laguna rok 2002 nr rej. NSZ WR25

Cena minimalna: 575,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2