SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

lokal mieszkalny położony w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 23/69 o pow. użytkowej 38,70 m² (3.546,51 zł/m²) KW nr OL1K/00038471/6 wraz z udziałem 12/1000 części wspólnej budynku i gruntu, dla którego urządzona jest księga wieczysta KW nr OL1K/00012355/9 - za cenę nie niższą niż 3/4 jej wartości oszacowania: 137.250,00 zł (wartość oszacowania: 183.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 15 grudnia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 20 grudnia 2023r. o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Ewą Kowalską tel. 502 082 592

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Mieszkanie ul. Poznańska 23/69 Kętrzyn

Cena minimalna: 137.250,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2