SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

udział 2/6 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bugi, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie KW nr OL1L/000122669/0 składającej się z działki nr 23/14 o pow. 5,0500 ha, stanowiącej wyrobisko po wyeksplorowanym złożu kruszywa budowlanego - za cenę nie niższą niż 1/4 jej wartości oszacowania: 7.465,00 zł. (wartość oszacowania: 29.861,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 20 stycznia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 25 stycznia 2023 o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Udział w nieruchomości Bugi, gm. Lidzbark Warm.

Cena minimalna: 7.465,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2