SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

udział 1/2 w lokalu mieszkalnym KW nr OL1O/00161308/8 położonym przy ul. Katowickiej 3/9 w Olsztynie o pow. 37,64 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój) wraz z udziałem 12/1000 w prawie własności gruntu pod budynkiem oraz częściach wspólnych budynku, ujawnionych w KW nr OL1O/00049637/2 obciążony hipoteką w przybliżonej wysokości 60.852,84 zł z  pierwszeństwem, która to nie wygaśnie na skutek sprzedaży - za cenę nie niższą niż 1/3 jego wartości oszacowania: 29.333,33 zł. (wartość oszacowania: 88.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 1 lipca 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 lipca 2022 o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Izabelą Sarnowską tel. 513 544 418.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Udział 1/2 w lokalu Katowicka 3/9 Olsztyn

Cena minimalna: 29.333,33 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2