SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

sprzeda

wierzytelność przysługującą od osoby fizycznej o wartości 130.073,08 zł, stwierdzoną prawomocnym wyrokiem Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy z dnia 25 stycznia 2021r. sygn. akt V GC 59/20 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 15 lutego 2021r. - za najwyższą zaproponowaną cenę.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 5 stycznia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 11 stycznia 2023 o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Wierzytelność z tytułu wykonawczego

Cena minimalna: 0,01 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2