tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

Aktualności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

udział 1/2 w lokalu mieszkalnym KW nr OL1O/00161308/8 położonym przy ul. Katowickiej 3/9 w Olsztynie o pow. 37,64 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój) wraz z udziałem 12/1000 w prawie własności gruntu pod budynkiem oraz częściach wspólnych budynku, ujawnionych w KW nr OL1O/00049637/2 obciążony hipoteką w przybliżonej wysokości 60.852,84 zł z pierwszeństwem, która to nie wygaśnie na skutek sprzedaży - za cenę nie niższą 3.500,00 zł. (wartość oszacowania: 88.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do 2 grudnia2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 7 grudnia 2022 o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Izabelą Sarnowską tel. 513 544 418.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

udział 2/6 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bugi, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie KW nr OL1L/000122669/0 składającej się z działki nr 23/14 o pow. 5,0500 ha, stanowiącej wyrobisko po wyeksplorowanym złożu kruszywa budowlanego - za cenę nie niższą niż 1/2 jej wartości oszacowania: 14.430,50 zł. (wartość oszacowania: 29.861,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 2 grudnia 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 7 grudnia 2022 o godz. 11.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód ciężarowy Renault Kangoo rok prod. 2004 nr rej. NO 0366E przebieg 279.920 km - za cenę nie niższą niż 1/2 jego wartości oszacowania: 2.650,00 zł. (wartość oszacowania: 5.300,00 zł) - wymagane wadium: 265,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Na każdą ruchomość należy składać osobne oferty. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 17 grudnia 2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 21 grudnia 2022 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 21 października 2022r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 87 1090 2718 0000 0001 5023 3601. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Mirosławem Popko tel. 604 211 362

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

udział 795/1000 w niewydzielonej części nieruchomości o pow. 0,0465 ha (1826,52 zł/m²) składającej się z działki nr 18/8 zabudowanej budynkiem kamiennicy o pow. użytkowej budynku 683,46 (1242,69 zł/m²) położonej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 21, województwo mazowieckie KW nr RA1R/00000384/9 - za cenę nie niższą niż 2/3 jej wartości oszacowania: 849.333,33 zł (wartość oszacowania: 1.274.000,00 zł). Nieruchomość zasiedlona - sprzedaż z lokatorami.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 5 stycznia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 11 stycznia 2023r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 2,749 ha (27,76 zł/m²) zabudowaną budynkiem mieszkalnym (rezydencją) o powierzchni użytkowej 402,70 m² (1895,20 zł/m²), obciążoną prawem dożywocia na rzecz osoby w wieku 78 lat, położoną w miejscowości Zyndaki 56 gm. Sorkwity, woj. warmińsko-mazurskie KW nr OL1M/00006697/5 - za cenę nie niższą niż 2/5 jej wartości oszacowania: 763.200,00 zł (wartość oszacowania: 1.908.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 5 stycznia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 11 stycznia 2023r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

sprzeda

wierzytelność przysługującą od osoby fizycznej o wartości 130.073,08 zł, stwierdzoną prawomocnym wyrokiem Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy z dnia 25 stycznia 2021r. sygn. akt V GC 59/20 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 15 lutego 2021r. - za najwyższą zaproponowaną cenę.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 5 stycznia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 11 stycznia 2023 o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.